Likviditet är en måttstock på ett företags betalningsförmåga. För de allra flesta företag kommer den vid något tillfälle vara ganska låg – och sedan vara lite högre igen. Likviditet kan beskrivas som skillnaden mellan pengar som går in, och pengar som går ut. Detta medan resultat visar på skillnaden mellan inkomster och kostnader i en verksamhet.

Det finns mycket man kan göra för att öka likviditeten. Ett exempel på det är att sälja fakturor. Sälja fakturor kan göras med eller utan regress, där det sistnämnda innebär att den parten som köper fakturan också tar på sig kreditrisken. Andra saker man kan göra är att hålla god koll på preliminärskatten, och förlänga leverantörskrediter.

Likviditeten är ett mått ett företags betalningsförmåga, som nämnt i inledningen. Mer precist är det ett mått på den kortsiktiga betalningsförmågan. Det är givetvis avgörande för ett företags framgång och överlevnad att man har tillräckligt med resurser för att klara av sina betalningar. Man tittar på likviditeten när man bedömer om ett företag verkar kapabelt att betala räkningar och andra utgifter.

Inventarier och andra tillgångar, som inte är direkt tillgängliga räknas inte hit. Ett företag kan sälja sina inventarier för att öka sina likvida tillgångar. Det är de pengar som finns på företagets olika konton samt i form av kontanter. Andra tillgångar som inte räknas som likvida är obligationer och aktier.

En god likviditet kan innebära många fördelar. Därför väljer många företag att sälja fakturor eller leasa inventarier i olika faser, till exempel när man ska expandera och behöver göra stora investeringar. Genom att sälja fakturor får man betalt direkt av parten som köper det och ökar således likviditeten – till bekostnad av den avgift som den köpande parten tar ut för arbetet som det innebär för dem. Att sälja fakturor utan regress är mer kostsamt, eftersom det innebär att den köpande parten även tar på sig kreditrisken. Dock innebär det också att man inte behöver oroa sig för att köpa tillbaka fakturan igen sedan – något som minskar likviditeten.

Ett företag förväntas hålla en likviditet som inte är så hög att den bromsar avkastningen, men tillräckligt hög för att verksamheten ska kunna bedrivas utan problem. Med en hög likviditet finns en trygghet – man klarar av sina åtaganden och sina betalningar. Vidare fungerar det som en tryggande buffert om något oväntat skulle hända. En alltför hög likviditet kan dock innebära att pengarna inte förvaltas på bästa sätt.